چرم

دیدن یا پوشیدن چرم در خوابتان بیانگر سختی و استحکام است. ممکن است بیانگر ماهیت پوست کلفت شما باشد. یا شاید شما به دنبال حمایت از فاکتورها هستید. تعبیر دیگر این است کهخواب به ماهیت حیوانی و غریزی شما اشاره دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید