جلیقه نجات

دیدن یا پوشیدن جلیقه نجات در خوابتان نمادی از امنیت و تقویت است. شما به حمایت نیاز دارید خواب دیدن اینکه شما جلیقه نجات نمی پوشید بیانگر این است که می خواهید احساسات و مسائل پیش رو را پیش ببرید، اگرچه ممکن است دردناک یا ناراحت باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید