مدیر

دیدن مدیر یا خواب دیدن اینکه شما در دفتر مدیر هستید بیانگر حس گناه است. شما در مورد کارهاتان ابراز نگرانی می کنید و می ترسید که شما بی پناه و در معرض نمایش قرار خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که بیانگر پست بودن یا اعتماد به نفس پایین است. خواب دیدن اینکه شما مدیر هستید نمادی از مهارت های رهبری شما و توانایی شما برای شکل دهی به ذهن دیگران است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید