دهان

دیدن دهان در خوابتان بیانگر نیاز شما به ابراز خودتان یا صحبت در باره ی موضوعی است که شما را آزار می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خیلی صحبت کرده اید و نیاز دارید که دهانتان را ببندید

بویژه خواب دیدن اینکه دهانتان خشک است بیانگر این است که شما کلمه کم میاورید. شما در ابراز احساساتتان مشکل دارید. تعبیر دیگراین است که خواب، ممکن است واقعیتی فیزیکی باشد که واقعا تشنه اید

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، دهانش را می پوشاند به این معنی است که از ابراز کامل خود، جلوگیری می کند. بیانگر این است که شما خیلی صحبت می کنید و نیاز دارید بدانید که وقتش رسیده ساکت بمانید. اگر شما دهان کسی را بگیرید، پس بیانگر ترس از افشا شدن است. یا شاید می ترسید که حقیقتی شنیده شود

خواب دیدن اینکه شما با دهان پر صحبت می کنید بیانگر این است که قادر نیستید خودتان را به طور موثر ابراز کنید. چیزی که داخل دهان شماست استعاره ای از چیزی است که تلاش می کنید هضمش کنید

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید دهانتان را باز کنید بیانگر این است که شما در مورد یک سری اخبار، قادر به سخن گفتن نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب به رازی اشاره دارد که شما باید نگهش دارید. ناتوانی شما برای بازکردن دهانتان در خواب، یک نوعی فلج REM است و ممکن است به احساس بی یاور بودن در یک موقعیت اشاره داشته باشد. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید، نمی توانید. اگر شما خواب ببینید که نمی توانید دهانتان را ببندید، به این معنی است که چیزی هست که دیگر نمی توانید درون خود نگه دارید و مجبورید ابرازش کنید

خواب دیدن اینکه کسی در دهنتان می زند بیانگر این است که جلوی ابراز خشم و احساسات منفی دیگر شما را می گیرند. یک نفر، دیدگاه ها و باورهایش را به شما تحمیل می کند. اگر شما وقتی بیدار می شوید احساس درد در دهانتان کنید، درد ممکن است در نتیجه ی سفت شدن فک در طول خواب باشد

خواب دیدن اینکه خون اطراف دهانتان است بیانگر پیامد های حرف ها و کلامتان است. ممکن است در مورد چیزی که گفته اید احساس گناه کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید