ران پا

دیدن رانتان در خوابتان نمادی از استقامت و پایداری است. به توانایی شما برای اجرا و انجام چیزها اشاره دارد. اگر شما رانتان را در خوابتان تحسین کنید و کیف کنید، بیانگر ماهیت بی پروا و شجاعانه ی شماست. به هر حال نیاز دارید که مراقب رفتارتان باشید


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید