دایه

دیدن یا داشتن دایه در خوابتان به ناتوانایی شما برای تامین خانواده تان اشاره دارد. شما احساس بی کفایتی می کنید. خواب دیدن اینکه شما دایه هستید بیانگر این است که نیاز دارید مراقب کسی باشید که به وی اعتماد دارید و و از او مطمئن هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید