تعبیر خواب دانشمند

دانشمند

خواب دیدن اینکه شما دانشمند هستید بیانگر آزمایش، اختراع یا فوق العاده بودن است. شما نیاز دارید که متفاوت فکر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید به مساله ای، منطقی تر و عینی تر فکر کنید. شاید نیاز دارید خودتان را از موقعیت یا رابطه ای جدا کنید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب شلوار جین
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!