پیاز

دیدن یا خوردن پیاز در خوابتان بیانگر چند لایه است که نیاز دارید به خاطر آشکار ساختن چیزی که واقعا زیر آن است، از درونش عبور کنید. شما نیاز دارید که کمی عمیق تر در یک موقعیت یا مساله کنکاش کنید. خواب ممکن است استعاره ای از الهام باشد خواب دیدن اینکه پیاز شما را به گریه می اندازد بیانگر این است که شما خالص نیستید. نمادی از تقلبی بودن و فریب است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید