آب پرتقال

دیدن یا نوشیدن آب پرتقال در خوابتان نمادی از انرژی و زنده دلی است. بویژه اگر آب پرتقال را در خوابتان بریزید بیانگر این است که نیاز دارید از پوسته ی خود بیرون آیید و اجتماعی تر باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید