پاستا: ماکارانی

درست کردن یا خوردن پاستا در خوابتان بیانگر این است که به انرژی نیاز دارید. شکل پاستا و اینکه چگونه به موقعیت بیداری تان مربوط می شود را در نظر گیرید. پنه بیانگر چشم انداز محدود شماست. ماکارانی رشته ای نمادی از موقعیتی پیچیده است. ماکالانی لوله ای بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر روی خودتان تمرکز کنید. ماکارانی پیچ پیچی به این معنی است که جنبه ای از زندگی تان از کنترل خارج شده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید