گلابی

دیدن گلابی در خوابتان نمادی از رحم و باروری است. ممکن است به زنی در زندگی تان اشاره دارد. دیدن درخت گلابی در خوابتان بیانگر فرصت های جدید است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید