فلفل

دیدن یا مزه کردن فلفل در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان کمی مزه و تنوع بیشتر دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است چیزی باشد که شما را آزار می دهد. خواب شما ممکن است نشانه ای از منبع ناراحتی را نشانتان دهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید