پستچی

دیدن پست چی در خوابتان نمادی از ارتباط با دیگران است. نیاز دارید که در مورد چیزی کلمه ای بگویید. اگر پستچی هیچ نامه ای برای شما ندارد، بیانگر ناامیدی در جنبه ای از زندگی تان است. اگر شما در زندگی واقعی پستچی نیستید، اما خواب میبینید که پست چی هستید بیانگر این است که پیامی از ضمیر ناخودآگاهتان به شما می رسد. توجه دقیقی به پیام این خواب بکنید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که یک پیام یا راز خاص به شما سپرده شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید