خواهر همسر، خواهر شوهر، خواهر زن

دیدن خواهر شوهر در خوابتان بیانگر ویژگی های اوست که شما در خودتان میابید. رابطه ی بیداری تان را با او در نظر گیرید. اگر شما خواب ببینید که با خواهر شوهرتان بحث می کنید، بیانگر این است که شما از تایید یا قبول ویژگی های خاصی از خواهر همسرتان سر باز می زنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید