خون آشام

دیدن خون آشام در خوابتان نمادی از اغوا و هو- سرانی، همین طور ترس و مرگ است. خون آشام بیانگر تصاویر متضاد  اصیل متمدن و تجاوز/درنده خویی است. ممکن است بیانگر کسی در زندگی بیداری تان باشد که اغوا گر است و نهایتا صدمه می زند. وقتی در درون خود عمیق می شوید، می دانید که این فرد برای شما بد است، اما هنوز مجذوبش می شوید. خون آشام برخی اوقات مربوط به تصمیماتی در مورد رابطه ی جنس1ی و از دست دادن باکرگی است. تعبیر دیگر این است که دیدن خون اشام بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی و احساسی، احساس تهی بودن و تخلیه شدن می کنید. خون اشام ممکن است نمادی از کسی باشد که به مواد مخدر معتاد است یا کسی که رابطه ای وسواسانه دارد. خواب دیدن اینکه شما خون اشام هستید بیانگر این است که شما انرژی زندگی دیگران را به خاطر نفع خودخواهانه ی خودتان می مکید و میخورید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید