نامادری: مادرخوانده

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید با شخصی با رفتار مادرانه در زندگی تان کنار آیید. شما یا احساس خفه شدن می کنید و یا نادیده گرفته شدن. اگر شما در زندگی واقعی نا مادری ندارید، پس خواب ممکن است بیانگر مسائل و تنش حل نشده با مادر واقعی تان باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید