تعبیر خواب نویسنده

نویسنده

دیدن یک نویسنده در خواب بیانگر این است که ذهن شما گرفتار داستان، مقاله یا گزارشی است که روی آن کار می کنید خواب دیدن اینکه نویسنده هستید بیانگر این است که نیاز دارید نظرات خود را بهتر ابراز کنید. دیگران به چیزی که باید بگویید توجه می کنند
مطالب مشابه  تعبیر خواب شلوار جین
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!