محتوای تعبیر خواب بازی کامپیوتری
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بازی کامپیوتری

بازی کامپیوتری خواب دیدن اینکه دارید بازی کامپیوتری می کنید، بیانگر موقعیتی در زندگی بیداری تان است که یا می برید یا می بازید. اگر شما خواب میبینید که در بازی باختید، بیانگر این است که چیزی به پایان خود ...
madrese

تعبیر خواب مدرسه

مدرسه خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن ...
error: Content is protected !!