تعبیر خواب بازی کامپیوتری

بازی کامپیوتری

خواب دیدن اینکه دارید بازی کامپیوتری می کنید، بیانگر موقعیتی در زندگی بیداری تان است که یا می برید یا می بازید. اگر شما خواب میبینید که در بازی باختید، بیانگر این است که چیزی به پایان خود رسیده است. نوع بازی را در نظر بگیرید و اینکه چگونه با زندگی تان موازی می شود
مطالب مشابه  تعبیر خواب عدد بیست و چهار
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!