محتوای تعبیر خواب برنامه زمانی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب برنامه زمانی

برنامه زمانی: جدول زمان بندی دیدن برنامه زمانی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی تان بهتر برنامه ریزی و سازمان دهی کنید. دستور جلسه تان، اهدافتان و چیزی که می خواهید انجام دهید را بچینید
madrese

تعبیر خواب مدرسه

مدرسه خواب دیدن در مورد مدرسه به احساس بی کفایتی و نگرانی در مورد توانایی تان اشاره دارد. اگر شما دیگر مدرسه نمی روید، این خواب ها ممکن است به مسائل حل نشده ی دوران کودکی اشاره کند. خواب ممکن ...
error: Content is protected !!