برنامه زمانی: جدول زمان بندی

دیدن برنامه زمانی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در زندگی تان بهتر برنامه ریزی و سازمان دهی کنید. دستور جلسه تان، اهدافتان و چیزی که می خواهید انجام دهید را بچینید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید