محتوای تعبیر خواب بلوز
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب بلوز

بلوز: بلیز دیدن بلوز در خواب به احساسات یا موقعیتی احساسی اشاره دارد. پیراهنی که می پوشید نشانگر نگرش و سطح خودآگاهی شما در مورد یک موقعیت خاص است. بویژه اگر شما در خواب یک پیراهن بدون آستین می پوشید، ...
clothes

تعبیر خواب لباس

لباس: پوشاک خواب دیدن لباس هاتان، سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید(یعنی بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران میاید). لباس ها، نشانه ی ...
error: Content is protected !!