بلوز: بلیز

دیدن بلوز در خواب به احساسات یا موقعیتی احساسی اشاره دارد. پیراهنی که می پوشید نشانگر نگرش و سطح خودآگاهی شما در مورد یک موقعیت خاص است. بویژه اگر شما در خواب یک پیراهن بدون آستین می پوشید، بیانگر این است که نیاز دارید در رویکرد خود در مورد یک مساله، وظیفه یا موقعیت، تهاجمی تر باشید خواب دیدن اینکه شما پیراهن ندارید یا اینکه پیراهنتان را گم کرده اید بیانگر نگرانی مالی، از دست دادن پول یا تلاشی ریسکی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید