محتوای تعبیر خواب مغز
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مغز

مغز خواب دیدن در مورد مغزتان بیانگر این است که تحت استرس فکری سختی هستید. شما نیاز دارید که توانایی های حل مساله تان را به کار گیرید. تعبیر دیگر این است که است که ایده هاتان، توجه و اعتبار ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!