مغز

خواب دیدن در مورد مغزتان بیانگر این است که تحت استرس فکری سختی هستید. شما نیاز دارید که توانایی های حل مساله تان را به کار گیرید. تعبیر دیگر این است که است که ایده هاتان، توجه و اعتبار کافی دریافت نمی کند. شما نگرانید که دانش و آموزه هاتان، واضح انتقال نیابد

خواب دیدن اینکه شما تحت عمل جراحی مغز قرار میگیرید، بیانگر این است که نیاز دارید راجع به مساله ی مهمی، مجددا فکر کنید. نیاز دارید که طرز فکرتان را عوض کنید و کج فهمی هایی که دارید را کنار گذارید

خواب دیدن اینکه شست و شوی مغزی می شوید، بیانگر این است که نیاز دارید در مورد خودتان فکر کنید. پای خودتان بایستید و به دیگران اجازه ندهید که به شما بگویند که چه کاری انجام دهید


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید