محتوای تعبیر خواب مچ دست
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مچ دست

مچ دست توجه به مچ دستتان در خواب بیانگر توانایی شما برای ترکیب هم زمان لذت و هیجان با بهره وری است. شما قادر هستید توجه دیگران را جلب کنید و آنها را درگیر کنید دیدن یک مچ دست صدمه ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!