مچ دست

توجه به مچ دستتان در خواب بیانگر توانایی شما برای ترکیب هم زمان لذت و هیجان با بهره وری است. شما قادر هستید توجه دیگران را جلب کنید و آنها را درگیر کنید

دیدن یک مچ دست صدمه دیده یا باندپیچی شده در خوابتان بیانگرفقدان بهره وری است. شما در یک رابطه ی نامتعادل یا یک طرفه هستید. بویژه اگر شما خواب ببینید که مچتان اسیب دیده است،   بیانگر این است که شما به اندازه کافی از پس انتظارات دیگران بر نمیایید و به پای شان نمی رسید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگراین است که شما بیشتر از چیزی که می دهید دریافت می کنید

خواب دیدن اینکه مچتان را می برید به این معنی است که احساس عقب کشیدن می کنید. شما از گرفتن کمک از دیگران سرباز می زنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید