محتوای تعبیر خواب مچ پا
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مچ پا

مچ پا خواب دیدن در مورد مچ پا بیانگر این است که شما به دنبال حمایت و جهتی در زندگی تان هستید. از خودتان بپرسید که به کدام سمت میخواهید بروید پیچ خوردن مچ پا در خواب بیانگر این است ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!