محتوای تعبیر خواب ناف
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب ناف

ناف دیدن نافتان در خواب بیانگر خودتان و سلف (self) است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مرکز و حد وسط خود را بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن نافتان بیانگر پیوند و وابستگی شما ...
body

تعبیر خواب اعضای بدن

اعضای بدن خواب دیدن بدنتان بیانگر ایگوی دنیای رویای شما  و هویت ضمیر ناخود آگاه شماست. در خیلی از فرهنگ های کهن، بدن، حتی به عنوان استعاره ای از دنیای معنوی و دنیای بالا دیده شده است. اعضای خاص بدن ...
error: Content is protected !!