ناف

دیدن نافتان در خواب بیانگر خودتان و سلف (self) است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مرکز و حد وسط خود را بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن نافتان بیانگر پیوند و وابستگی شما با مادرتان است

خواب دیدن اینکه شما یا کسی نافتان را سوراخ کرده و حلقه انداخته اید، بیانگر ارتباطی عمیق با مادرتان است. شاید خواب به شما می گوید که دوباره با مادرتان ارتباط برقرار کنید یا اینکه نیاز دارید که با غرایز مادرانه تان در تماس باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید