نارنگی

دیدن یا خوردن نارنگی در خوابتان بیانگر این است که شما به افزایش انرژی سریع و ساده نیاز دارید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید