میوه

دیدن میوه در خوابتان بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. میوه های سبز در خوابتان بیانگر شتابزدگی شما و تلاش های ناامیدانه تان است. شما نیاز دارید که سخت تر و طولانی تر کار کنید تا به اهدافتان دست یابید. اگر میوه رسیده باشد، بیانگر باروری و حاملگی است. شما تمایل به بچه داشتن دارید یا آماده اید که بچه داشته باشید دیدن یا خوردن میوه ی پوسیده/تلخ بیانگر فرصت های رشد و خوشی از دست رفته تان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر موقعیت یا رابطه ای است که قبل از موعد مقرر به پایان رسیده است. شما ابراز پشیمانی می کنید خواب دیدن اینکه میوه می خرید می فروشید بیانگر این است که کارهاتان در تلاشی بی حاصل هدر می رود. دیدن یا خوردن میوه ی خشک در خوابتان، به مسن بودن و مسائل مربوط به پیری اشاره دارد. خواب ممکن است به ناباروری مربوط باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید