چای

خواب دیدن اینکه شما چای درست می کنید یا چای می نوشید بیانگر رضایت و شادی در زندگی تان است. شما زمان خود را با توجه به یک رابطه یا موقعیت، می گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آرامش، متانت و احترام است. خواب دیدن اینکه شما برگ چای را می خوانید (فال می گیرید) به این معنی است که نیاز دارید سطحی نگاه نکنید و به اصل یک موقعیت بپردازید شرکت کردن یا تماشای یک مهمانی به صرف چای (عصرانه) در خوابتان بیانگر وحدت، با هم بودن، احترام و خانواده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید