تست: آزمون

خواب دیدن اینکه آزمون می دهید بیانگر این است که در معرض آزمون قرار داده می شوید یا به شیوه ای، زیر ذره بین قرار میگیرید. اگر در تست رد شوید، بیانگر این است که در جنبه ای از زندگی بیداری تان  احساس بی کفایتی یا عدم امنیت می کنید. اگر در تست عالی عمل کنید، به این معنی است که شما برای وظیفه ای که در دست دارید آماده اید. می دانیم که اگر موفقیت را مجسم کنید، به آن دست خواهید یافت. پس این خواب ممکن است تمرینی برای شما باشد که موفقیت را در زندگی واقعی تان مجسم کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید