دندان

خواب دیدن اینکه دندان هاتان در حال خراب شدن است بیانگر این است که ممکن است چیزی گفته اید که نباید می گفتید. شما ممکن است حرف های احمقانه یا غلط ادا کرده اید که به سوی خودتان بر می گردند.

خواب دیدن اینکه دندان هاتان درخشان یا براق است بیانگر شادی و آرزوهای دست یافتنی است

خواب دیدن اینکه شما دندان هاتان را مسواک می زنید، به سطح اعتماد به نفس شما، کشمکش شما و پرخاشگری شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که مراقب خودتان و علایقتان باشید. شاید حس می کنید که موقعیتتان متزلزل است

خواب دیدن اینکه دندان هاتان افتاده است و شما تلاش می کنید که آنها را به دهانتان برگردانید بیانگر نبود اعتماد به نفس و خجالت است. شما می ترسید که دیگران از کمبود های شما مطلع شوند. اگر شما در خوابتان آرام رفتار کردید، پس ممکن است به این اشاره کند که چگونه می توانید از هر موقعیت، بهترین را استخراج کنید. شا قادرید بر فرآیند های نامطلوب فائق آیید

خواب دیدن اینکه دندان ها همه جا درون دهانتان از سقف دهانتان تا زیر زبانتان رشد می کند، به این معنی است که شما در مورد چیزی، حالت دفاعی گرفته اید و ممکن است خیلی در موردش تهاجمی رفتار می کنید

اگر شما خواب ببینید که دندان هاتان شکسته است یا اینکه از پا در آمده است، به این معنی است که شما در مورد موضوعی درست صحبت نکرده اید. به پیامد های حرف ها تان و یا چیزی که در مورد دیگران می گویید اشاره دارد

برای تحلیل عمیق تر روی خواب های رایج: دندان ها کلیک کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید