تعبیر خواب پاشنه

پاشنه

دیدن پاشنه در خوابتان بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب پذیری است. خواب ممکن است جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید خواب به شما می گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی

مطالب مشابه  تعبیر خواب بدن
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!