پاشنه

دیدن پاشنه در خوابتان بیانگر ظلم و ستم، سرافکندگی و آسیب پذیری است. خواب ممکن است جناسی از التیام دادن و شفا یافتن باشد. شاید خواب به شما می گوید که زمانی را باید برای شفا و بهبود و جبران بگذارید، هم احساسی هم فیزیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید