سقف

دیدن سقف بیرونی خانه در خوابتان بیانگر چشم انداز ذهنی یا معنوی است. ممکن است نمادی از محدوده ای باشد که برای خود تعیین کرده اید. دیدن سقف بین طبقات یا سقف از داخل در خوابتان نمادی از مانعی بین دو حالت خودآگاه است. شما از خودآگاه، ذهن و باورهاتان حمایت کرده یا پناهشان می دهید. خواب، مروری ازین است که چگونه خودتان را میبینید و فکر می کنید چه کسی هستید خواب دیدن اینکه شما در بالای سقف هستید نمادی از موفقیت بدون حد و مرز است. اگر از سقف بیفتید، بیانگر این است که بنیان  سفت و سخت و جای پای محکم در موقعیت پیشرفته ی خود ندارید. اگر شما خواب ببینید که پشت بام ها دارد سقوط می کند و شما ازین پشت بام به پشت بام دیگر می پرید، بیانگر این است که وقتی به سوی اهدافتان پیش می روید، هیچ برگشتی ندارید (پل های پشت سرتان خراب می شود). شما نیاز دارید که به پیشرفت ادامه دهید. اگر شما در خواب دارید سقف را تعمیر می کنید، بیانگر این است که نیاز دارید اهدافتان را بالاتر برید و بینش هاتان را بالاتر قرار دهید خواب دیدن اینکه سقف نشت می کند بیانگر حواس پرتی، نارضایتی و اثرات ناخواسته در زندگی تان است. اطلاعاتی جدید به آرامی خودش را به شما نشان می دهد. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که کسی، افکار و نظراتش را به شما تحمیل می کند و به زور داخل می شود خواب دیدن اینکه سقف پایین می ریزد بیانگر این است که ایده آل های بالای شما، روی سرتان خراب می شود. شاید شما نیاز دارید که در مورد انتظارات یا اهداف بالایی که برای خود وضع کرده اید مجدد فکر کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید