طبقات ساختمان/خانه

دیدن طبقه در خوابتان بیانگر سیستم حمایتی شما و حس امنیت شماست. شما یک فونداسیون و جای پای محکم دارید که می توانید به آن وابسته باشید(تکیه کنید). طبقه در خوابتان ممکن است نمادی از بخش(قسمتی از) بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما باشد. خواب دیدن در مورد طبقات ساختمان بیانگر سطح درک، آگاهی یا موفقیت شماست. طبقات بالاتر بیانگر دستاورد های بالاتر است. اگر شما در طبقات پایین تر هستید، به نگرش های قدیمی تر و بنیادی تر، ضمیر ناخودآگاه و/یا مسائل جنسی اشاره دارد. بیانگر شکست است. اهمیت شماره طبقه و نوع ساختمان که طبقات در آن است، را در نظر گیرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید