بینی: دماغ

دیدن بینی تان در خواب بیانگر تلاشی آگاهانه برای دستیابی به هرچیزی است که تلاش می کنید انتخابش کنید تا از پسش برآیید. بینی بیانگر انرژی، بینش و خرد است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید در مورد یک موقعیت در دستتان بیشتر یاد بگیرید. تعبیر دیگر این است که بینی نمادی از کنجکاوی است، بیانگر فضول بودن است. شاید شما در موقعیت ها و چیزهایی که به شما مربوط نیست دخالت می کنید(خودتان را وسط می اندازید). اگر شما خواب ببینید که بینی تان رشد می کند، بیانگر این است که شما یا کسی دروغ می گویید یا صادق نیستید

خواب دیدن اینکه مو درون بینی تان رشد می کند بیانگر اراده ی قوی و شخصیت محکم شماست

خواب دیدن اینکه ساس یا حشره ای از بینی تان بیرون میاید بیانگر این است که شما تا جایی فضولی می کنید که دیگران را آزار می دهید و کنه می شوید. شما نیاز دارید یاد بگیرید که چه زمانی کاری به کار مردم نداشته باشید و به حریم شخصی شان احترام بگذارید

خواب دیدن اینکه شما خون دماغ هستید به این معنی است که شخصیت شما مورد حمله قرار میگیرد. اگر بینی تان پر شده، پس بیانگر این است که شما قادر نیستید خودتان را آزادانه و کامل ابراز کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید