مهماندار هواپیما

دیدن مهماندار هواپیما در خوابتان بیانگر این است که د رآینده تان برنامه سفر دارید. تعبیر خواب بیانگر این است که خواب بیانگر این است که شما به دنبال کمک د رپروژه ی جدید هستید خواب دیدن اینکه شما مهماندار هستید بیانگر یک پروژه ی جدید است که نیاز دارید مراقبش باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید