مهمان

دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی و به شما خوشامد گفته می شود. خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز های دیگران را قبل از نیاز های خودتان تغذیه کنید. اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید