تعبیر خواب مهندس

مهندس

دیدن مهندس در خوابتان بیانگر این است که شما مسئول زندگی تان هستید. بیانگر این است که شما موقعیتی را ارزیابی می کنید و این را ارزیابی می کنید که چگونه تکه های مختلف را با هم متناسب می کنید(چفت می کنید)
مطالب مشابه  تعبیر خواب دوره گرد
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!