فرشته

دیدن فرشته در خواب سمبلی از خوبی، خلوص، حفاظت، راحتی و تسلی خاطر است. به پیغامی که فرشته ها تلاش می کنند به شما برسانند با دقت توجه کنید. این پیغام ها به عنوان راهنمایی برای دستاورد و شادی بزرگتری هستند. تعبیر دیگر این است که این بیانگر اختلال غیر عادی در روحتان است. فرشته ها ممکن است در خوابتان به عنوان نتیجه ی فعالیت های شرورانه و بددلانه شما ظاهر شوند. خواب دیدن اینکه شما فرشته هستید بیانگر این است که شما حس خوبی در مورد چیزی که گفته اید یا کاری که کرده اید دارید. بویژه، دیدن سه فرشته در خواب سمبلی از الهیات است. یک رویای مقدس و روحانی در نظر گرفته می شود. دیدن یک فرشته در خواب که طوماری در دست دارد بیانگر رویایی با درجه روحانیت بالاست. آینده و اهداف شما، برای شما روشن تر است. پیغام روی طومار خیلی مهم است. دیدن فرشته ی مرگ (عزرائیل) در خواب به پایان دادن ناگهانی به یک موقعیت، عادت یا رابطه در زندگی بیداری تان اشاره دارد. تعبیر  دیگر این است که عزرائیل بیانگر جنبه هایی از شماست که رد شده یا سرکوب شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید