تعبیر خواب قابله

قابله

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ماما(قابله) هستید بیانگر نقش شما در تولد پروژه ای جدید است. شما نقش مهمی در این پروژه بازی می کنید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب بز کوهی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!