تعبیر خواب پیژامه

پیژامه

اگر خواب ببینید که پیژامه پوشیده اید نشان دهنده آن است که شما نیاز دارید که آرامش داشته و استراحت کنید. بویژه اگر شما خواب ببینید که در جلوی دیگران و جلوی جمع پیژامه پوشیده اید به این معنی است که شما از چیزی که مهم است و ممکن است درست جلوی چشم شما باشد ،آگاه نیستید.  شما باری به هر جهت و کاملا تصادفی زندگی می کنید بدون اینکه توجه کافی و وافی به چیزی که اطرافتان رخ می دهد داشته باشید
مطالب مشابه  تعبیر خواب ژوری
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!