ببر

دیدن ببر در خوابتان بیانگر قدرت و توانایی شما در به کار بردن قدرت در موقعیت های مختلف است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری بیشتری به عهده گیرید.

خواب دیدن اینکه شما مورد حمله ی یک ببر قرار میگیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از رو در رو شدن با آنها می ترسید، سرکوبشان کرده اید

دیدن یک ببر در قفس در خوابتان بیانگر احساسات سرکوب شده است که در آستانه ی لبریز شدن هستند.

دیدن فرش ها و قالیچه های درست شده از پوست ببر، نمادی از زندگی تجمل گرا و راحت است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید