حیاط پشتی

خواب دیدن اینکه شما در حیاط پشتی هستید بیانگر خاطرات کودکی یا ضمیر ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن حیاط پشتی بیانگر راز هایی است که مخفی می کنید. برخی از جنبه های زندگی تان است که می خواهید مخفی نگه دارید، جلوی چشم دیگران نباشد. خواب، بیانگر جنبه هایی از زندگی تان است که ندیده می گیرید. به عبارت دیگر، تا زمانی که چیزی برای شما اتفاق نیفتاده یا در خانه ی شما رخ نداده است، مطرح نیست. شرایط حیاط، سمبلی ازین است که چقدر خوب، جنبه هایی از زندگی تان را حفظ کرده متعادل می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید