در

خواب دیدن در این مورد که از یک در وارد می شوید بیانگر فرصت های جدیدی است که در مقابل شما است. شما وارد یک مرحله ی جدید از زندگی تان می شوید و از یک سطح خودآگاه به سطح دیگر می روید. بویژه دری که به بیرون باز می شود بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر در دسترس دیگران باشید در حالی که دری که به درون باز می شود، بیانگر تمایل شما برای اکتشاف درون و کشف خود است دیدن یک در باز در خوابتان نمادی از پذیرش و اشتیاق شما برای قبول ایده ها/مفاهیم جدید است. بویژه دیدن نوری پشت در، بیانگر این است که شما به سمت روشنگری/معنویت بزرگتر حرکت می کنید خواب دیدن اینکه در بسته است یا قفل است بیانگر فرصت هایی است که رد شده است و در دسترس شما نیست یا اینکه از دست رفته است. چیزی یا کسی، جلوی پیشرفت شما را گرفته است. نمادی از پایان یک مرحله یا پروژه است. بویژه اگر شما خارج در قفل شده هستید، پس بیانگر این است که شما تمایلات ضد اجتماعی دارید. اگر شما داخل در قفل شده هستید، پس بیانگر درس های سخت و ناگواری است که نیاز است یاد گرفته شود خواب دیدن اینکه در را قفل می کنید بیانگر این است که رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شما شک دارید که به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساساتتان را به آنها نشان دهید. بیانگر ترس است بیانگر این است که ارزش خود را کم می دانید. اگر کسی در را توی صورت شما بکوبد، پس بیانگر این است که حس می کنید خفه شده اید یا یک عملکردتان یا خودتان، نادیده گرفته شده اید دیدن در چرخان مثل درهای ورودی هتل ها یا بانک ها در خوابتان بیانگر این است که دقیقا دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی روید. ممکن است حس کنید که فرصت ها و انتخاب هاتان، پایانی مرگ بار دارد دیدن در قلعه در خوابتان بیانگر این است که یک فرصت سودآور و/یا بزرگ را از دست داده اید، خصوصا اگر  خارج از در قلعه می ایستید. اگر  درون در قلعه هستید پس به این معنی است که اجازه داده اید که موفقیت و نفستان، شما را از دیگران جدا کند خواب دیدن در قرمز هم به خشم هم احساسات شدید اشاره دارد که نیاز دارید درون خودتان سرکوبشان کنید و خفه نگهشان دارید. اگر شما در قرمز را باز کنید، پس به این معنی است که شما با احساسات ناراحتی درون روانتان روبرو می شوید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید