حیاط

دیدن حیاط ترو تمیز و شسته بازتابی از توانایی شما برای نگه داشتن و سازمان دادن جنبه های زندگی خارجی تان، مثل کار و فعالیت های اجتماعی تان است

دیدن حیاط شلوغ بیانگر جنبه های زندگی تان است که از کنترل خارج شده است

بویژه دیدن حیاط جلویی شما بیانگر چیزی است که انتخاب می کنید که دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. شرایط حیاط و هر چیزی که در حیاط است را در نظر بگیرید. برای مثال اگر یک توپ در حیاط جلویی است، ممکن است به این معنی باشد که شما می خواهید دیگران بعد بازیگوش شما را بدانند


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید