بالرین

خواب دیدن اینکه شما یک بالرین هستید بیانگر این است که شما از میان موانع زندگی تان به راحتی عبور می کنید. شما حس می کنید که محدودیتی ندارید. سمبلی از بی گناهی، ضعف و آسیب پذیر بودن است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است حس کنید که قادر به دستیابی به ایده آل جامعه از زیبایی نیستید(هرگز به معیار زیبایی جامعه نمی رسید). دیدن اینکه یک نفر که شما می شناسید، رقاص است، بیانگر این است که این فرد دورو بر مسائلی خاص می پلکد به جای اینکه با آنها رو برو شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید